شاخص

h اعدادي كه وضعيت بازار را طي دوره هاي قبل نشان ميدهد هرگروه  در بورس  براي خود شاخصي دارند كه سهامداران مي توانند با پيگيري اين شاخص ها،چشم انداز آن بازار  و يا صنعت را تبيين نمايد بازارهاي مالي اساسا شاخص يك پرتفوي فرضي از اوراق بهادار است كه شامل كل بازارمربوطه يا بخشي از آن است .شاخص كل بورس تهران كه به آن "تپيكس " مي گويند، شامل پرتفوي فرضي از كل سهام پذيرفته شده در بورس است.اين شاخص، همانند شاخص هاي مالي و صنعت تنها بيانگر تغييرات قيمت سهام طي يك دوره زماني است.

سود تقسيميDPS 

سود پس از كسر ماليات به ازا هر سهم كه توسط شركت  پرداخت ميگردد

اندوخته

رقم اختلاف بين اي پي اس   و آخرين دي پي      اس

EPS

Earning per share

سود شركت به ازاي هر سهم در يك سال مالي مي باشد كه بصورت پيشبيني است.زماني كه گفته مي شود يك شركت در صدد است كه تعديل دهد به اين معنا است كه شركت تصميم دارد سودش را تغيير دهد.چنانچه اين پيشبيني بيشتر از پيشبيني قبلي باشد، يعني تعديل مثبت است و اگر كمتر از قبل شود گفته مي شود تعديل منفي است.تعديل مثبت معمولا منجر به افزايش قيمتي يك سهم مي شود

P/E

نسبت قيمت به درآمد كه نشانگر اقبال بازار نسبت به سهم مورد نظرشان مي باشداگر يك شركت پي به اي 1 داشته باشد يعني سود سرمايه گذاري شما بعد از 1سال برابر خود سرمايه گذاريتان مي شود.بسياري از افراد با پي به اي در مورد خريد وفروش تصميم مي گيرند. در محاوره عمومي گفته مي شود كه پي به اي پايين نشان دهنده ريسك كمتر و در عوض سود كمتر( از لحاظ افزايش قيمت سهم) است و پي به اي بيشتر نشان دهنده ريسك بيشتر ولي سود بيشتر است

برگه سهام

بعد از اينكه شما تقاضاي خريد يك سهم را به كارگزار ارايه داديد و كارگزار آن سهم راخريد، حداقل 7 روز كاري طول مي كشد تا برگه سهام شما آماده شود.اين برگه سهام به منزله سند مالكيت سهام براي شما است كه در آن ميزان سرمايه شركت و مقدار مشاركت شما در سرمايه شركت(تعداد سهام)  درآن قيد شده است.چنانچه شما مجددا به خريد سهام ازشركتي كه قبلا سهامدار آن بوديد ، اقدام كنيد.ميزان جديد سهام خريداري شده به ميزان قبليش اضافه مي شود و داخل سند جديد قيد مي شود.بنابراين برگه قبلي سهام ديگر ارزشي ندارد.

دريافت چك

براي فروش سهام  لازم نيست تمام سهام از يك شركت را به فروشيد.در قبال فروش سهام خود ،چكي به مبلغ سهام شما صدور خواهد شد.صدور چك 4 روز كاري طول مي كشد

حق تقدم خريد

اگر شركتي براي سرمايه گذاري هاي جديد نياز به افزايش سرمايه داشته باشد و بخواهد اين افزايش سرمايه را از طريق انتشار سهام عادي جديد انجام دهد ،بر اساس اساسنامه بايد مبادرت به عرضه " برگ حق تقدم خريد " نمايدف بدين مفهوم است كه شركت حق تقدم سهام عادي جديد را به سهامداران قبلي ، منظور سهامداراني است كه در زمان تصويب افزايش سرمايه، سهامدار شركت بوده اند و الان نيز سهامدار شركت هستند

آخرين قيمت

قيمتي كه پس از اعمال حجم مبنا از طرف سازمان بورس اعلام مي شود(اين قيمت لزوما آخرين قيمت مورد معامله نيست)

درصد پوشش EPS

ميزان سود تحقق يافته هر سهم از مبلغ پيش بيني شده براي يك دوره زماني

تاريخ گزارش

ارائه ترازنامه شركت  به بورس وبيان عملكرد شركت كه به صورت دوره اي به بورس گزارش داده ميشود

درصد تقسيم سود

نسبت سود نقدي تقسيم شده بين سهامداران در تاريخ مجمع عمومي عادي ساليانه به سود اعلام شده شركت.كه مشخص مي كند چند در صد از سود اعلام شده از طرف شركت تحقق يافته است.با بررسي درصد سود تقسيم شده دوره هاي قبلي شركت مزبور ، تصميم گيري مناسبي در مورد سرمايه گذاري در آن شركت خواهيم گرفت.

درصد نوسان

مقدار تغييرات قيمت هر سهم در جهت مثبت يا منفي

بهترين عرضه

كمترين قيمت پيشنهادي براي فروش سهم هر شركت

بهترين تقاضا

عبارت است از بيشترين قيمت پيشنهادي براي خريد سهم هر شركت

خالص تقاضا

تفاضل بين ارزش ريالي بهترين تقاضا و بهترين عرضه

حجم مبنا

تعداد سهامي است كه هر روز بايد مورد داد وستد قرار گيرد،تا قيمت سهم معادل 5 درصد براي آغاز معاملات روز بعد تغيير يابد.اين معادل هشت ده هزارم تعداد كل سهام هر شركت است.

+ نوشته شده توسط تحلیلگر در و ساعت 23:22 |